Geleneksel Çin Tıbbı Hakkında

Geleneksel Çin Tıbbı Hakkında
Geleneksel Çin Tıbbı (GÇT), en az beş bin yıllık geçmişe sahip doğal ve bütüncül bir tıp sistemidir. Günümüzde tüm dünyada hızla gelişmekte ve yayılmaktadır, etkisi ve güvenilirliğini kabul görmektedir.

Geleneksel Çin Tıbbı (GÇT), en az beş bin yıllık geçmişe sahip doğal ve bütüncül bir tıp sistemidir. Günümüzde tüm dünyada hızla gelişmekte ve yayılmaktadır, etkisi ve güvenilirliğini kabul görmektedir. Hastalıkları tedavi etmek veya engellemek için Yin ve Yang’ın veya dişil ve eril unsurlar’ın dengesini sağlamak veya korumak prensibi üzerine kurulmuştur. GÇT biribiriyle yakından alakalı dört ayrı terapi alanından oluşur: Zhong Yao (Bitkisel Terapi), Zhen Jiu (Akupunktur ve Isı Terapisi), Çi Gong (Yaşam Enerjisi Geliştirme Egzersizleri), ve Tui Na (Masaj Terapisi).  Geçen binyıllarda, Çin ve diğer Uzak Doğu ülkelerinde sayısız farklı terapi ekolleri ve tarzları ortaya çıkmış, GÇT’da bu süreçte evrim geçirmiş ve gelişmiştir.  Meridyen Terapisi, Japonya ve Çin’de, Çi Gong ve Zhen Jiu’yu ince bir şekilde birleştirerek geliştirilmiş birkaç belirli ekolün sentezidir.  Aynı zamanda "Tıbbi Çi Gong” olarak da tanımlanabilir.  

GÇT uygulamalarının merkezinde, bireyin doğal olarak iyileşme yetisini güçlendirmek yatar.  GÇT, bireyin sağlığını fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak değerlendirir. İnsan sağlığını, doğanın tüm karmaşıklığı ve cok yönlülüğü ile bağlantılı bir olgu olarak ele alır.  Teşhis sürecinde, sadece hastanın birincil sağlık sorunları hakkında değil, ayrıca duygusal halleri, arzu ettiği tatlar, tercih ettiği iklim, ve sorunla ilgisi yokmuş gibi görüunebilecek diğer beden sistemleri gibi farklı alanlar hakkında da detaylı sorular sorulur.  Farklı mevsimler ve günün farklı saatlerindeki değişimlere dikkat edilir.  Ne var ki, nabzın belirli bölgelerde ve derinliklerde farklı şekillerdeki atışının detaylı incelenmesi, tanı sürecinin en önemli parçasıdır. 

Bütün GÇT terapilerinin ve ekollerinin temelini oluşturan kavramların en önemlileri, Taoist Yin-Yang karşıtlıklar kanunu; Beş Element kanunu (toprak, metal, ağaç, su ve ateş); ve "Çi” (yaşam enerjisi veya can).  Çi, beden içinde Jing Mai (kanallar ve damarlar) adı verilen yollar aracılığıyla sürekli ve düzenli bir şekilde dolaşır.  Bu yolların ve onların dışarısı ile etkileşim noktalarının beden yüzeyindeki temsillerine meridyenler denir. Meridyenler üzerinde Çi'nin en yoğunlaştığı ve dışarısı ile etkileşim halinde bulunduğu noktalara ise akupunktur noktaları denir. 

GÇT, Modern Batı Tıbbı’ndan farklı bir evren görüşüne dayanır. Genel olarak, Batı Tıbbı bedeni çevresinden izole bir sistem olarak algılar ve tedavi eder. Sağlığı ise hastalık belirtilerinin olaması hali olarak tanımlar.  Oysa GÇT, bedeni makrokozmik (evrensel) yasalara tabi ve makrokozmik unsurlar ile sürekli etkileşim halinde olan bir mikrokozm (küçük evren) olarak algılar ve tedavi eder. Beden, doğanın tüm değişim ve döngülerine tabidir. Mevsimsel, iklimsel ve biyoritmik değişimler karşısında dinamik olarak dengesini korumalıdır.  GÇT sağlığı da dinamik bir süreç olarak tanımlar. Bu dinamik süreç, fizyolojik, psikolojik ve ruhsal unsurların bütünlüğü ve dengesinin korunması sürecidir.   

Bugün, ABD, Kanada, İngiltere, Almanya ve Avustralya gibi dünyanın gelişmiş ülkelerinin çoğunda, ayrıca Uzak Doğu ülkelerinin tümünde, GÇT devlet tarafından yasal ve otonom bir meslek dalı olarak kabul ediliyor, kanun ve yönetmeliklerle düzenleniyor.  GÇT, bu ülkelerin saygın üniversitelerinde, kendine özgü bir diploma dalı olarak lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde (yani sadece tıp fakültelerinde seçmeli ders olarak değil) öğretiliyor ve sağlık bakanlıkları tarafından ruhsatlandırılıyor.  GÇT doktorlarının hizmetlerini sigorta bile karşılıyor.  Ayrıca, GÇT ve Batı Tıbbı’nın hem klinik, hem de bilimsel düzeylerde entegrasyonu için dünya çapında bir gayret sürmekte.  Bu amaçla, Ulusal Sağlık Enstitüsü (ABD) ve Dünya Sağlık Teşkilatı gibi kurumlar her geçen yıl GÇT’nın bilimsel olarak araştırılması için bütçelerini arttırıyorlar.
 
Günümüzde, hem Uzak Doğu, hem de Batı'da pek çok ülkede GÇT prensipleri daha iyi anlaşılmaya çalışılmakta, yeni yöntem ve teknolojilere adapte edilmektedir. Modern biyorezonans cihazları, GÇT, homeopati ve biyofizik biliminin, teknolojiyle birleşimidir. Pek çok hastalığın tedavisinde son derece başarılı olan bu yeni tıp alanı, akut ve kronik hastalıkların doğal, bütüncül ve güvenli bir şekilde tedavi edilebilmesi yönünde yeni imkanlar yaratmıştır.